foto

The Loxian Gate

Enya

Ora beyhe o llay ay o ay a bey ah llay
`Ora beyhe o llay ay o ay a bey ah aday
Phormmayonay
Menemmay bayrr o no
Orpirrrommay
Eepha lyi kul ay o no
Oooo vaya vee, oooo daya dee
Oooo vaya vee, oooo daya dee
Orluuammay
Oanrro a kaleean
Orberummay
Essa phayr mayvollan
Oooo vaya vee, oooo daya dee
Oooo vaya vee, oooo daya dee
Orjummay
Rro llay kollan ju
Orrommayanay
Kammay a menemmay
Oooo vaya vee, oooo daya dee
Oooo vaya vee, oooo daya dee
Horoommay
No bey a errusay
Eella erkaka
`Huruhuru netheejan
Horkanmmaynay
Seva beru sevaran
Nay a korheeay
`Huruhuru netheejan
publicidade
publicidade