foto

Cantus - Song Of Tears

Adiemus

4x:
Sha la
Ga ma ru sa
A mi
A ma vei ma
Sha la
Ga ma ru sa sha la ka ma
Ru sa
Sha la
Ga ma ru sa
A mi
A ma vei ma
Sha la ka ma ru sa
Sha la ka ma ru sa
3x:
A mi a ma vei ma
A mi a sa ma
A...
2x:
A mi a ma vei ma
A mi a sa ma
4x:
A mi a ma vei ma
A...
Sha le ka ma ru sa
Sha le ka ma sa
Sha le ka ma ru sa
Sha le ka ma sa
Sha le ka ma ru sa
Sha le ka ma sa
A...
2x:
Sha le ka ma rusa
Sha le ka ma sa
4x:
Sha le ka ma rusa
A ke ya ma ya ma ya mei
A ke ya
A ke ya
A...
Ma rus ma sa la te a
Ma rus ma sa la te a
4x:
Ma rus a sa mei a
4x:
Sa mei
Sa mei di a
Sa mei di a
Sa mei di a ma
4x:
Sa mei
2x:
Sha la ka la rusa
Sha la ka ma sa
Ga ma sa
Sha la ka
2x:
Sha la ka la rusa
Sha la ka ma sa
4x:
Sha la ka la rusa
2x:
Sha la ka la rusa
Sha la ka ma sa
Sha la ka la rusa
Sha la ka la rusa
Sa
Sa
Sa...
3x:
A mi a ma vei ma a mi a sa ma
A...
A mi a ma vei ma a mi a sa ma
A mi a ma vei ma a mi a sa ma
4x:
A mi a ma vei ma
A...
Background drone, repeat until end:
A mi a mi a mi a
A mi a
A mi a mi a mi a
A mi...
publicidade
publicidade