foto

Kojo No Tsuki

Scorpions

Haru koro no hana no en
Meguru sakazuki kasesashite
Chiyo no matsu ga e wakeideshi
Mukashi no hikari Ima izuko
Mukashi no hikari Ima izuko

Aki jinei no schimo no iro
Nakiyuku kari no kazu misete
Uuru tsurugi ni terisoishi
Mukashi no hikari Ima izuko

Ima kojo no yowa no tsuki
Kawaranu hikari ta ga tame zo
Kaki ni nokoru wa tada kazura
Matsu ni uto wa tada arashi

Tenjo kage wa kawaranedo
Eiko wa utsuro yo no sugara
Utsusan toteka ima mo nao
Ah! Kojo no yowa no tsuki
publicidade