foto

Teen Titans Theme (Album Version)

Puffy AmiYumi

Domo kotsu uru mamoru yo, teen titans
Suki kidai nakura demo taberu yo, teen titans
Shin kami dari kari oyai
Okuga san su ika shakai
Omae mo wa nari mounai, teen titans, go!

Okida koidei yopei okura you, teen titans
Mono yami haku daiketsu shichau yo, teen titans
Kasu rana suke ju kontoro
Mama na daichu kontoro
Megau dou wa hate shinai, teen titans, go!
Teen titans, go!

Sami shii doke itsu demo
Boku rande iru yo
Ai doke iwa haku do yo
Boku randa istu mo...
Itsu made mo...

T-e-e-n t-i-t-a-n- s teen titans lets go! (x4)

Domo kotsu uru mamoru yo, teen titans
Suki kidai nakura demo taberu yo, teen titans
Shin kami dari kari oyai
Okuga san su ika shakai
Omae mo wa nari mounai, teen titans, go!
Teen titans, go!


compositores: MARVIN ANDREW STURMER
publicidade
publicidade