foto

T-Bone

Neil Young

Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Ain't got no T-Bone
Ain't got no T-Bone

Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Ain't got no T-Bone

Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Ain't got no T-Bone
Ain't got no T-Bone

Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Ain't got no T-Bone
Ain't got no T-Bone
T-Bone

Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Ain't got no T-Bone
Ain't got no T-Bone
Ain't got no T-Bone
Ain't got no T-Bone
No T-Bone

Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Ain't got no T-Bone
Ain't got no T-Bone

Ain't got no T-Bone
Ain't got no T-Bone
Ain't got no T-Bone

Ain't got no T-Bone

Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Ain't got no T-Bone

Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Got mashed potatoes
Ain't got no T-Bone
Ain't got no T-Bone
Ain't got no T-Bone
Ain't got no T-Bone
Ain't got no T-Bone
publicidade